Giải báo chí “Giảm ô nhiễm rác thải đại dương” 2022

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: 20/07 – 15/10/2022

Tham gia ngay

Giải báo chí “Giảm ô nhiễm rác thải đại dương” 2022

Tham gia ngay

GIẢI BÁO CHÍ “GIẢM Ô NHIỄM NHỰA ĐẠI DƯƠNG” 2022

Giới thiệu

Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” nhằm ghi nhận những thành tựu, đóng góp của các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên trong sự nghiệp bảo vệ môi trường biển nói chung và giảm ô nhiễm rác thải nhựa đại dương nói riêng.

Giải báo chí là cơ hội để thông qua các cơ quan báo chí, phóng viên phổ biến và khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm của mình trong việc giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa, phòng, chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Đây cũng là sự kiện nhằm phát huy vai trò của báo chí với vị trí là phương tiện truyền thông chủ lực trong xã hội.

Thể lệ giải

Giải báo chí “Giảm ô nhiễm rác thải đại dương” 2022

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Mục đích, ý nghĩa

Phát huy vai trò chủ lực của báo chí trong công tác truyền thông giảm ô nhiễm rác thải nhựa đại dương.

Phổ biến và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tác nhân liên quan trong việc giảm ô nhiễm nhựa đại dương, bao gồm: Cơ quan/Chính sách quản lý, Cơ sở cung cấp vật liệu/ cơ sở sản xuất bao bì, Cơ sở bán lẻ, Người tiêu dùng, Đơn vị xử lý chất thải, Cơ quan/Chính quyền quản lý tại địa phương.

Thông qua các tác phẩm báo chí, các nhà sản xuất, nhập khẩu hiểu và nắm bắt rõ hơn về các quy định pháp luật, thực hiện đúng trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải nhựa.

Thông qua các tác phẩm báo chí có thể phổ biến đến doanh nghiệp các bài học kinh nghiệm về ứng dụng ERP thành công trên ứng dụng có thể góp phần thu thập thông tin, ý kiến của doanh nghiệp về những thuận lợi, khó khăn đối với việc thực thi cơ chế EPR, từ đó hỗ trợ các cơ quan quản lý xây dựng chiến lược, chính sách và kế hoạch thực thi, giám sát phù hợp.

Tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương của cộng đồng về việc quản lý rác thải nhựa, qua đó để người dân và doanh nghiệp nhận thức rõ hơn những tác động tiêu cực của việc quản lý chất thải không đúng cách với sức khỏe con người và môi trường.

Ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, biên tập viên trong những năm qua đã tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền về giảm ô nhiễm nhựa đại dương.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

2.1. Thể lệ này quy định mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Ban Giám khảo chấm giải, kinh phí và cách thức tổ chức Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” 2022.

2.2. Tất cả công dân Việt Nam gồm nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên có tác phẩm báo chí viết về đề tài rác thải nhựa đại dương được đăng tải các trang báo điện tử, tạp chí điện tử do cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng, phát.

2.3. Tác phẩm/ chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham gia Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” 2022 phải được đăng, phát trên các báo điện tử, tạp chí điện tử do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.

 3. Nội dung

- Phố biến, tuyên truyền một số điều trong Luật Môi trường 2020, Quyết định số 450/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong đó có quy định tăng cường kiểm soát môi trường biển và hải đảo.

- Phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý rác thải nhựa, đặc biệt là quy định chung về quản lý chất thải trong đó giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa, phòng, chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương.

- Phản ánh tình trạng rác thải nhựa tràn lan, không được xử lý đúng cách ở Việt Nam.

- Phản ánh tác hại nguy hiểm của rác nhựa ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển và sinh kế của cộng đồng ven vùng biển; từ đó đưa ra một số giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa.

- Phản ánh các chi phí đối với xã hội, môi trường và nền kinh tế cũng như các chi phí khác không được tính đến trong giá thị trường hiện nay của nhựa nguyên sinh... dẫn tới việc nền kinh tế và doanh nghiệp đang lãng phí khi tỉ lệ thu gom, tái chế chất thải nhựa còn thấp.

- Những sáng kiến, đề xuất, ý tưởng mới đóng góp vào việc giảm ô nhiễm nhựa đại dương.

- Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tác nhân liên quan trong trong việc giảm ô nhiễm nhựa đại dương, bao gồm: Cơ quan/Chính sách quản lý, Doanh nghiệp, Người tiêu dùng, Cơ quan/Chính quyền quản lý tại địa phương nhằm kêu gọi các tác nhân liên quan tăng cường thu gom, thu hồi, tái chế chất thải nhựa, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

- Phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi xả thải rác nhựa gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là các hiện tượng, hành vi của doanh nghiệp. Thông tin cụ thể, chính xác về những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, không thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với tác động môi trường của các sản phẩm nhựa, nhất là các trường hợp vứt, đổ chất thải, rác thải nhựa không đúng nơi quy định, hoặc/và xử lý không đúng cách gây ô nhiễm môi trường.

- Phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền các cơ quan, doanh nghiệp có thành tích tốt, các sáng kiến có giá trị, đồng thời triển khai nhân rộng mô hình tốt trong quá trình thực thi pháp luật môi trường phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa ở khu vực ven biển, trên biển.

- Tuyên truyền, các bài học kinh nghiệm về ứng dụng mô hình quản lý, xử lý rác thải nhựa thành công trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

- Phản ánh những khó khăn, thách thức và định hướng của cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và thực thi luật môi trường, công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi xả rác thải nhựa

- Đề xuất những giải pháp, ý kiến tốt có hiệu quả nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về về phòng chống rác thải nhựa. - Những tác phẩm đã được trao giải ở các cuộc thi ở địa phương vẫn được quyền tham dự giải nhưng phải ghi rõ mức giải, thông tin về cơ quan/đơn vị, thời gian tổ chức giải thưởng.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự

- Tác giả có tác phẩm tham dự Giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

- Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn hai tác phẩm phù hợp với quy định của Giải để tham dự. Nếu tác giả đã có hai tác phẩm riêng của mình, đồng thời tham gia nhóm tác giả sáng tác tác phẩm khác thì được chọn thêm tối đa 01 tác phẩm khác.

- Mỗi nhóm tác giả tối đa là năm người.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được gửi tác phẩm tham dự. Tác giả tham dự giải phải là người không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Luật Báo chí.

2. Tác phẩm được xét trao giải

- Là tác phẩm báo chí được đăng tải trên các báo điện tử và tạp chí điện tử, cổng thông tin điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động.

- Tin, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bài phản ánh, xã luận, bình luận, chuyên luận, phỏng vấn, bút ký báo chí (những tác phẩm đã đạt giải quốc gia không được tham gia).

3. Tiêu chí bình chọn

- Là những tác phẩm báo chí bằng Tiếng Việt được đăng và phát trên các báo điện tử và tạp chí điện tử, cổng thông tin điện tử trong khoảng thời gian từ 01/12/2021 tới hết ngày 15/10/2022. Nếu tác phẩm được đăng và phát nhiều kỳ, ít nhất phải có 2/3 số tác phẩm được đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên

- Tác phẩm được xét trao giải phải đảm bảo không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm công bố.

- Tác giả tham gia dự thi chịu trách nhiệm về hình ảnh, nội dung dự thi không vi phạm pháp luật, không vi phạm bản quyền.

- Ban Tổ chức Giải báo chí được toàn quyền sử dụng các tác phẩm dự thi để phục vụ cho công tác quảng bá, tuyên truyền về giảm rác thải nhựa đại dương mà không phải chi trả bất kỳ chi phí nào.

- Tác phẩm khác (ngoài những tác phẩm đoạt giải) được chọn để in trong các tài liệu tuyên truyền hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước, Ban Tổ chức và nhà tài trợ đều được quyền sử dụng các tác phẩm tham gia Giải.

Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá ba tin), một bài hoặc một loạt bài cùng tiêu đề (không quá ba kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả đồng đứng tên về cùng một đề tài. Nếu là loạt bài, không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau mà không có tên chung loạt bài.

- Các tác phẩm từ những nhà báo không chuyên phải được đăng tải trên các báo điện tử, tạp chí điện tử.

- Tác phẩm không được xét: Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài; Các tác phẩm có nội dung đăng tải đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện …).

4. Cơ cấu Giải và hình thức khen thưởng

4.1. Cơ cấu Giải

- Giải nhất: 01

- Giải nhì: 02

- Giải ba: 03

- Giải khuyến khích: 05

- Giải phụ: 02 (Giải câu chuyện có tác động mạnh nhất;

4.2. Hình thức khen thưởng

- Tác giả, tác phẩm đạt giải: Tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và tiền thưởng theo quy định tại Thể lệ Giải.

4.3. Tiền thưởng

- Giải nhất: 20.000.000đ/giải;

- Giải nhì: 15.000.0000đ/giải;

- Giải ba: 10.000.0000đ/giải;

- Giải khuyến khích: 5.000.000đ/giải;

- Giải phụ: 3.000.000đ/giải.

5. Ban Tổ chức Giải, Cơ quan thường trực Giải và Ban Giám khảo

5.1. Ban Tổ chức Giải

- Ban Tổ chức Giải do Báo điện tử VTC News ra quyết định thành lập, có nhiệm vụ thành lập Ban Giám khảo chấm giải, Ban thư ký và tổ chức các hoạt động liên quan đến Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” 2022.

- Ban Tổ chức Giải được sử dụng con dấu của Báo điện tử VTC News

- Ban Tổ chức Giải được quyền sử dụng tác phẩm tham dự Giải đăng trên chuyên trang Giải báo chí và phục vụ công tác tuyên truyền cho Giải báo chí.

5.2. Cơ quan thường trực Giải

- Cơ quan thường trực Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” 2022 là Báo điện tử VTC News.

- Cơ quan thường trực có trách nhiệm:

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ giải tới các đơn vị, cá nhân liên quan.

+ Đầu mối nhận các tác phẩm do các tác giả gửi về tham dự Giải; tập hợp, lựa chọn, đề cử các tác phẩm đáp ứng tiêu chí đưa vào xét chọn.

+ Chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo chấm giải.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan huy động hợp pháp nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ cho quá trình xét trao Giải, Lễ công bố và trao Giải. Tổ chức quản lý nguồn tài trợ theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

+ Phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ trao Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” 2022.

5.3. Ban Giám khảo chấm Giải

- Ban Tổ chức Giải căn cứ vào số lượng các tác phẩm dự thi sẽ quyết định cơ cấu, số lượng, thành phần Ban Giám khảo chấm Giải phù hợp với thực tế.

- Giúp việc cho Ban Giám khảo chấm Giải có Ban Thư ký Giải do Trưởng Ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập.

6. Quy trình, thời gian xét, lựa chọn, công bố và trao giải

6.1. Thời gian nhận và xét chọn

- Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm: đến ngày 15/10/2022.

- Thời gian xét chọn và chấm giải: Từ ngày 1/10 – 20/10/2022, cụ thể:

+ Sơ khảo: Từ ngày 1/10 – 10/10/2022: Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Ban Thư ký Giải xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí đưa vào vòng chung khảo

+ Chung khảo: Từ ngày 11/10 – 20/10/2022: Ban Giám khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Ban Thư ký Giải tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức Giải quyết định trao giải. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng căn cứ vào tình hình thực tế, không nhất thiết mỗi thể loại báo chí phải xét đủ số lượng các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích và các giải chuyên đề, giải phụ theo cơ cấu giải thưởng.

6.2. Thời gian tổ chức công bố và trao giải

Dự kiến được tổ chức Lễ trao giải vào ngày 25/10/2022.

7. Lập hồ sơ dự giải

7.1. Mẫu hồ sơ chung

Mỗi tác phẩm tham dự Giải phải sao, chụp 02 bộ tác phẩm và gửi kèm 02 bộ hồ sơ theo mẫu của Ban Tổ chức Giải (có mẫu hồ sơ gửi kèm).

7.2. Hồ sơ cụ thể

Ngoài thực hiện theo mẫu hồ sơ chung, đối với các tác phẩm thuộc từng loại hình phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Mỗi tác phẩm phải gửi kèm:

+ Thông tin về tác giả: họ và tên, bút danh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại di động, email, địa chỉ;

+ Bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt, bao gồm: loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác;

+ Các tác phẩm dự thi sai quy định sẽ bị loại và Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại có liên quan;

- Là bản xuất mạng, in phải rõ ràng, gửi đến Ban Tổ chức hoặc gửi file qua địa chỉ email: [email protected] hoặc

website: http://giaibaochi.giamracnhua.vn Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối đó và gửi kèm bản sao. Tác giả cần gửi link bài viết đã được đăng.

7.3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

a) Thời gian: Hồ sơ tham dự Giải báo chí về giảm ô nhiễm nhựa đại dương gửi về cơ quan Thường trực Giải chậm nhất vào ngày 30 tháng 09 năm 2022(tính theo dấu bưu điện) hoặc 23h 59 phút ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tính theo thư điện tử).

b) Địa chỉ nhận tác phẩm:

Cách 1: Gửi qua email: [email protected]

Cách 2: Website: giaibaochi.giamracnhua.vn.

Cách 3: Báo điện tử VTC News

Tầng 12A, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội

Điện thoại: 0908 309989

Email: [email protected]

Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải báo chí về giảm ô nhiễm nhựa đại dương. Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Cơ cấu giải thưởng

- 01 Giải nhất: 20.000.000đ/giải;

- 02 Giải nhì: 15.000.0000đ/giải

- 03 Giải ba: 10.000.0000đ/giải

- 05 Giải khuyến khích: 5.000.000đ/giải

- 02 Giải phụ: 3.000.000đ/giải

Hết thời gian đăng ký !